RAUTALAMMIN KUNTA 

KORTTELIN 136

ASEMAKAAVAN MUUTOS

[kaavakartta] [kaavamääräykset] [Havainnekuva]

 

Asemakaava-alue:

Asemakaavan muutos koskee korttelia 136 ja VL-aluetta.

 

Asemakaavalla on muodostettu:

Kortteli 136.

 

Kaavan laatija:

Suunnittelukeskus Oy

Kuopionlahdenkatu 2 A, 70100 KUOPIO 10

Puh. 017-265 8620 Fax. 017- 2658 658

Yhdyshenkilö:

DI Timo Leskinen,  timo.leskinen@suunnittelukeskus.fi,

Arkkitehti Virve Wright, virve.wright@suunnittelukeskus.fi.

 

Kaavan vireilletulo:

Kunnanhallitus on päättänyt alueen asemakaavan muutoksesta 15.04.2002.

 

Kaavan hyväksyminen:

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO               

1          TIIVISTELMÄ                  

1.1            Kaavaprosessin vaiheet       

1.2            Asemakaava   

1.3            Asemakaavan toteuttaminen                     

2          LÄHTÖKOHDAT            

2.1            Selvitys suunnittelualueen oloista         

2.1.1   Alueen yleiskuvaus                            

2.1.2   Luonnonympäristö

2.1.3   Rakennettu ympäristö                       

2.1.4   Maanomistus          

2.2            Suunnittelutilanne                 

2.2.1   Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

3          ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET                   

3.1            Asemakaavan suunnittelun tarve           

3.2            Osallistuminen ja yhteistyö                          

3.2.1   Osalliset                  

3.2.2   Vireilletulo             

3.2.3   Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt               

3.2.4   Viranomaisyhteistyö                          

3.3            Asemakaavan tavoitteet   

4          ASEMAKAAVAN KUVAUS                       

4.1            Kaavan rakenne                        

4.2            Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen               

4.3            Aluevaraukset                           

4.4            Kaavan vaikutukset              

4.4.1   Vaikutukset rakennettuun ympäristöön                     

4.4.2   Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön         

4.4.3   Vaikutukset maisemaan                    

4.4.4     Taloudelliset vaikutukset                 

4.4.5   Sosiaaliset vaikutukset                     

4.4.6   Ympäristön häiriötekijät                   

4.5            Kaavamerkinnät ja määräykset               

5          ASEMAKAAVAN TOTEUTUS                  

5.1            Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat               

5.2            Toteuttaminen ja ajoitus   

5.3            Toteutuksen seuranta          

 

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Havainnekuva

Kaavamääräykset

Kaavakartta

 

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista

Ajantasa-asemakaava

 

RAUTALAMMIN KUNTA, KORTTELI 136

ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

KAAVASELOSTUS

 

TIIVISTELMÄ

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan muutos lähti vireille yrittäjän tarpeesta laajentaa teollisuushallia.

Kunnanhallitus käsitteli asian 15.4.2002 ja päätti laatia alueelle asemakaavan muutoksen.

Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunni­telma on ollut nähtävillä 7.5.-6.6.2002 välisenä aikana.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 10.9.-10.10.2002 välisen ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 20.1.2003 § 20 ja kunnanvaltuusto 30.1.2003 § 5.

 

Asemakaava

Asemakaavalla laajennetaan Rautalammin Latsinmäessä sijaitseva kortteli 136 teollisuusrakennusten (TY) ja  erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (AOT).

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

                 LÄHTÖKOHDAT

Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Rautalammin kirkonkylän Latsinmäen alueella. Alueen pinta-ala on noin 17 190 m2. Sijainti ilmenee kansikuvasta. Aluetta ympäröi puistomainen lähivirkistysalue.

 

Alueella on  Sepon Kaluste Oy:n teollisuus- ja myymälärakennus sekä Terämeka Oy:n pienteollisuusrakennus.

Luonnonympäristö

Alue sijoittuu Latsinmäen hiekkakankaalle. Maasto on kumpuilevaa, kuivaa/kuivahkoa mäntykangasta. Pensaskerroksessa kasvaa jonkinverran pihlajaa. Yleisimmät kasvit ovat kanerva ja puolukka. Ei ole tiedossa, että alueella olisi uhanalaisia lajeja.

Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne

Kaavamuutosalueella on Sepon Kaluste Oy:n teollisuus- ja myymälärakennus sekä Terämeka Oy:n pienteollisuusrakennus. Lähiympäristö on mäntyvaltaista lähivirkistysaluetta.

 

Liikenne ja ympäristöhäiriöt

Alue sijaitsee Tallivirrantien varrella. Tallivirrantie on alueen kokoojaväylä, jolle liittyy myös läheisen asuinalueen liikenne. Pienteollisuudesta aiheutuva liikenne ei aiheuta haittaa asuinalueelle. Alueen teollisuustoiminta ei aiheuta ympäristöön päästöjä.

Teollisuustoiminnan vaatima liikenne on materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetusta. Tuotantoon tuleva materiaali kuljetetaan Sepon Kaluste Oy:n tuotantotilojen taakse rakennusten ympäri kulkevaa ajoreittiä käyttäen. Valmiiden tuotteiden lastausalue on rakennuksen kadun puoleisella sivulla.

 

Tekninen huolto

Asemakaava muutos ei aiheuta muutoksia kunnallistekniikkaan. Alueen tiestö on rakennettu.

Maanomistus

Rautalammin kunta omistaa kokonaan kaavamuutosalueen.

 

Suunnittelutilanne

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

Seutukaava

Alueella on voimassa 21.6.2000 vahvistettu Sisä-Savon seutukaava.

 

Osayleiskaava

Rautalammin kirkonkylän osayleiskaavan on kunnan valtuusto hyväksynyt 21.12.1983.

 

Rakennuskaava / asemakaava

Rautalammin Latsinmäen alueelle on laadittu asemakaava 11.5.1987. Asemakaavassa alue on merkitty teollisuusalueeksi (T).

 

Rakennusjärjestys

Alueella on voimassa 17.12.2001 kunnanvaltuustossa hyväksytty rakennusjärjestys.

 

Päätökset

Kunnanhallitus on päättänyt alueen asemakaavan muutoksesta 15.4.2002. 

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle Sepon Kaluste Oy:n teollisuusrakennuksen laajennustarpeesta ja tontin liikennejärjestelyjen uusimisesta. 

Osallistuminen ja yhteistyö

Osalliset

Alueen suunnittelu koskettaa alueella asuvia ihmisiä. Seuraavassa luettelossa on listattu ne tahot, joiden oloihin tai etuihin suunnitelmalla on vaikutusta ja joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun:

 

1)   Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja kiinteistöyhtiöt.

2)   Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset.

3)   Kunnan luottamuselimet

4)   Kunnan eri hallintokunnat

5)   Viranomaiset:

-  Pohjois-Savon Ympäristökeskus

6)   Muut yhteisöt

Vireilletulo

Kunnanhallitus päätti 15.4.2002 laatia alueelle asemakaavan muutoksen.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

1)

Asemakaavaluonnos sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 7.5. - 6.6.2002.

Rakennuspaikalla tehtyjen maastomittausten ja alustavien suunnitelmien perusteella on asemakaavan tehty muutoksia kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Tonttia 2 on laajennettu VL-alueelle tontilla tehtävien maaston leikkausten ja pengerrysten sekä liikennealueiden tilavaatimusten takia.

Kaavamuutoksesta ei ole esitetty muistutuksia.

 

2)

Asemakaavan muutosehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 10.9.-10.10.2002 välisen ajan.

Ympäristölautakunnalla ja Teknisellä lautakunnalla ei ollut mitään huomauttamista kaavaan.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei esitetty yhtään huomautusta eikä muistutusta.

 

Viranomaisyhteistyö

Kaavaluonnoksesta on tarkoitus neuvotella Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.

 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaava muutoksen tarkoitus on mahdollistaa Sepon Kaluste Oy:n teollisuusrakennuksen laajennus ja teollisuustoiminnan vaatimien liikennejärjestelyjen toteuttaminen tontilla sekä  asuinrakennuksen rakentaminen Terämeka Oy:n pienteollisuusrakennuksen yhteyteen.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Kaavan rakenne

Alueen pinta-ala on noin 17 190 m2. Korttelin tehokkuusluku on 0,35. Teollisuusrakennusten korttelialue pinta-ala kasvaa n. 8850 m2. Vastaavasti ympäröivä lähivirkistysalue (VL) pienenee.

 

Tontin 1 kaavamerkintä muutetaan. Merkintä AOT (erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialue) mahdollistaa asuinrakennuksen rakentamisen alueelle. Tontin pinta-ala pysyy samana, mutta tontin rajoja muutetaan Sepon Kaluste Oy:n laajennuksen mukaan.

 

Tonttia 2 on suurennettu laajennuksen ja liikennejärjestelyjen takia. Sepon Kaluste Oy:n laajennuksen myötä estyy tontin ympäriajo. Uusi ajoreitti ja kääntöalue järjestetään tontin etelä- ja itäreunalle.

 

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Asemakaavan muutos aiheuttaa muutoksia alueella olevaan puustoon. Korttelialue laajentuu lähivirkistysalueelle. Kyseiseltä alueelta poistetaan puusto. Laajennusalueen maastomuotoja tasoitetaan uusien liikennejärjestelyjen mahdollistamiseksi. Tontin 2 pohjoisreunaa pengerretään ja itäreunaa leikataan.

 

Asemakaavan muutoksessa on huomioitu korttelin eteläpuolella oleva ulkoilureitti. Tontin pengerrykset ja leikkaukset eivät aiheuta muutoksia ulkoilureitille.

 

Aluevaraukset

Merkintä AOT  tarkoittaa erillispientalojen sekä pienteollisuusrakennusten korttelialuetta. Alueen pinta-ala on n. 2470m2.

 

Merkintä TY  tarkoittaa teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa myös myymälätiloja. Alueen pinta-ala on n.14 720 m2.

 

Alueen tehokkuus luku on 0,35. Korttelin rakennukset saavat olla enintään  2-kerroksen korkuisia.

 

Kaavan vaikutukset

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

TY-alueelle rakennettava laajennus sijoittuu nykyisen teollisuusrakennuksen kylkeen. Laajennuksen materiaalit valitaan olemassa olevien rakennusten materiaalien mukaan.

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaavamuutos ei muuta luonnonolosuhteita. Puuston harventamisella ja vähentämisellä ei ole vaikutuksia alueen tuuliolosuhtei­siin. Alueelta ei ole tavattu uhanalaisia tai harvinaisia kasveja.

Vaikutukset maisemaan

Rakentamisella ei ole vaikutusta kaukomaisemaan, mutta lähimaisemassa muutokset näkyvät. Alueelta joudutaan kaatamaan puustoa sekä muotoilemaan maanpintaa.

Taloudelliset vaikutukset

Kaava mahdollistaa Sepon Kaluste Oy:n tuotantotilojen laajennuksen ja samalla alueelle tulee 14 uutta työpaikkaa. Välillisesti uudet työpaikat lisäävät kunnan verotuloja.

Sosiaaliset vaikutukset

Kaavamuutos ei aiheuta turvallisuuden heikkenemistä alueella eikä muutos aiheuta muitakaan suoria sosiaalisia vaikutuksia.

Ympäristön häiriötekijät

Kaavan toteutuminen ei tuota lisää häiriötekijöitä alueelle. Pienteollisuus ei aiheuta melua eikä päästöjä ympäristöönsä. Korttelin huoltoliikenteen määrä on vähäistä eikä siten aiheuta merkittävää häiriötä ympäristölle, vaikka se tuotannon laajentumisen johdosta lisääntyy.

Kaavamääräykset

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Asemakaavan toteutumista ohjaavat asemakaavakartan lisäksi tämä asemakaavaselostus ja havainnekuva.

Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman

Toteutuksen seuranta

Rautalammin kunta valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista

 

 

Kuopiossa 19.3.2003

 

Suunnittelukeskus Oy

Kuopion toimisto

 

 

Timo Leskinen                                            Virve Wright

Toimistopäällikkö,DI                                  Arkkitehti