Rautalammin kunta

 

1. Yleistä

2. Nykytilanne ja käsitteet
*seutukaavoitus
*rantayleiskaavat ja rantakaavat
*rakennus- ja asemakaavoitus

3. Vireillä olevat kaavatyöt

4. Muuta kaavoitukseen liittyvää

5. Kaavoituksesta tiedottaminen

Takaisin pääsivulle

 

 

 

                            RAUTALAMMIN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS V.2002 

 

 

1.                                                           YLEISTÄ

MRL 7§: mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla

 

Tähän katsaukseen sisältyy vireillä olevien kaava-asioiden lisäksi informaatiomielessä myös lyhyt yhteenveto nykytilanteesta.

 

Kunnan kaavoituskatsaus tulee palvelemaan nykyistä enemmän tiedottamisen sekä vuorovaikutteisen ja osallistavan suunnittelun välineenä 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain hengessä ja se tullaan laatimaan tarvittaessa 1-2 kertaa vuodessa. Kaavoituskatsaus on luettavissa myös Rautalammin kunnan kotisivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi .

 

 

2.                            NYKYTILANNE JA KÄSITTEET

2.1                              Seutukaavoitus


Seutukaava on useamman kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma. Seutukaavan laatiminen on ollut vaiheittaista ja sen on tehnyt Pohjois-Savon Liitto. Tällä hetkellä seutukaavasta on olemassa kolme vaihetta:

 

-1. vaihekaava joka on vahvistettu 15.2.1980 (virkistys-, suojelu- ja turvetuotantoalueet sekä osa matkailu- ja maa- ja metsätalousalueista)                   

 

-2. vaihekaava on vahvistettu 24.5. 1985 (taajamatoimintojen, teollisuuden, liikenteen, teknisen huollon  sekä maa- ja metsätalousalueet sekä vaihekaava 1:n muutokset).

 

-3. vaihekaava on vahvistettu 16.6.1989 (maa- ja metsätalousalueet, kyläalueet, harjualueet, kalastuksen aluevaraukset, rantarakentamisen mitoitus, rakennussuojelukohteet, liikennealueet ja –väylät, ulkoilureitit, yhdyskuntateknisen huollon alueet).

 

Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Sisä-Savon seutukaavan kesäkuussa 1997 ympäristöministeriö on sen vahvistanut 21.6.2000. Tämä seutukaavan 4. vaihe on luonteeltaan ajantasakaava, jossa aiempien seutukaavojen aluevaraukset on saatettu ajan tasalle ja esitetty yhdellä kartalla. Kaavan vahvistamisen jälkeen kumoutuvat aikaisemmat vaihekaavat.

 

Seutukaavan varaukset kattavat alueellisesti melko pienen osan koko kunnan pinta-alasta, mutta käsittävät kaikki merkittävät maankäyttömuodot ja yksittäiset kohteet lukuun ottamatta perinteisiä maa- ja metsätalousalueita sekä rantarakentamista.

 

2.2                       Rantayleiskaavoitus ja ranta- sekä ranta-asemakaavat

 

Yleiskaava on koko kunnan alueelle laadittu yleispiirteinen  maankäyttösuunnitelma. Yleiskaava voidaan laatia vaiheittain niin, että se käsittää tietyn osa-alueen kunnasta tai tietyt toiminnot koko kunnan alueella tai kunnan osassa (esim. rantayleiskaava).

 

Ranta-asemakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maanomistajan laatima kaava loma-asutuksen järjestämistä varten vesistön rannalle.

 

 

Rautalammilla on voimassa seuraavat hyväksytyt tai vahvistetut rantayleiskaavat ja ranta-asemakaavat:

 

Etelä-Konneveden rantayleiskaava

6.2.1998

Ympäristöministeriö

Heiskanlahden rantakaava   

8.7.1997                      

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Hämeenniemen rantakaava                        

25.2.1994

Kuopion lääninhallitus    

Juhannusmäen rantakaava

3.9.1997

Pohjois-Savon ymp.keskus

Joutenniemen rantakaava     

13.3.1992

Kuopion lääninhallitus

Kerkonniemen rantakaava

12.6.1992

Kuopion lääninhallitus

Kierinniemen rantakaava     

3.11.1989

Kuopion lääninhallitus

Kolarin rantakaava              

3.7.1998

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Myhinkannaksen ja Mehtiön-Valkeisen

28.11.1989    

Kuopion lääninhallitus

Nokisenkosken rantakaava 

17.2.1982

Kuopion lääninhallitus   

Pilkanlahden rantakaava

12.6.1992

Kuopion lääninhallitus

Tervataipaleen rantakaava

12.9.1975

Kuopion lääninhallitus

(laajennus)

6.7.1976        

Kuopion lääninhallitus

Vantutniemen rantakaava

13.10.1977

Kuopion lääninhallitus

Kiesimä-Sonkari rantayleiskaava*

21.3.2001

Kunnanvaltuusto

Niiniveden rantayleiskaava

23.9.1999

1.2.2001

Pohjois-Savon ymp.keskus
KHO

                                      *otettu käyttöön muilta osin kuinMattila 16:43 tilan osalta.

 

                                                                                

Yleiskaavan merkitys on viime vuosina korostunut ja tulee edelleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain myötä korostumaan niin, että se tulee olemaan tärkein maankäyttöä ohjaava kaavamuoto. Rautalammin kunnan kaavoituksessa tullaan jatkossa erityisesti painottamaan yleiskaavatasoista suunnittelua.

 

2.3                      Rakennus- ja asemakaavoitus sekä muu yleiskaavoitus

 

 

Asemakaavoitus on kunnan rakentamista palveleva yksityiskohtainen kaavamuoto.

 

Rautalammilla on vahvistettuja rakennus- ja asemakaavoja kirkonkylällä ja Kerkonkoskella. Voimassa olevat rakennus-ja asemakaavat ovat:

 

Kerkonkosken osayleiskaava
(muutos)

10.8.1984
21.3.2001

kunnanvaltuusto
kunnanvaltuusto

Kirkonkylän osayleiskaava

1983

 

Kirkonkylän rakennuskaavan korttelia       

74 ja osaa korttelista 73, Eetunkujan

kaavatiealuetta sekä puistoaluetta

3.9.1999

P-S:n ymp.keskus

Lassilan alueen rakennuskaava

24.10.1986

Kuopion lääninhallitus

Lassilanranta

10.8.1990

Kuopion lääninhallitus

Latsinmäen alueen rakennuskaava,

kirkonkylän rakennuskaava (kumous)        

                      (muutos)        

                      (muutos ja laajennus)

 

9.9.1987

27.4.1988

14.4.1998

Kuopion lääninhallitus

Noukkalammin ja Äijävedenrannan

alueiden rakennuskaavat (muutos ja

laajennus       

13.6.1986

Kuopion lääninhallitus                     

Rautalammin kirkonkylän rakennuskaavan

kortteli III ja rakennuskaavatiealue (muutos)                     

15.3.1991

Kuopion lääninhallitus

Toholahden alueen rakennuskaava (muutos)

13.11.1992

Kuopion lääninhallitus

Toholahden osayleiskaava (muutos)           

16.12.1997

Pohjois-Savon ympäristökeskus

Turkkilanvuoren alueen rakennuskaava

3.3.1988

Kuopion lääninhallitus

Mäkitien alueen rakennuskaava

10.8.1990

Kuopion lääninhallitus

Toholahden asemakaavan muutos 

21.3.2001

kunnanvaltuusto

Lassilan alueen asemakaavan muutos

28.8.2002

kunnanvaltuusto

 

                            3. VIREILLÄ OLEVAT KAAVA-ASIAT

 

 

                            3.1           Seutukaavoitus

 

 

Sisä-Savon seutukaavan tultua 21.6.2000 vahvistetuksi ei Rautalammin alueella ole tällä hetkellä vireillä varsinaisia seutukaava-asioita. Tavallaan seutukaavoitukseen ja sen toteuttamiseen liittyviä valmistuneita erillissuunnitelmia on Sisä-Savon ulkoilureittisuunnitelma sekä moottorikelkkareittisuunnitelma.

 

 

                            3.2           Yleiskaavoitus

 

 

Kunnan yleiskaavoitusohjelma on muuttunut sitä mukaa kuin ympäröivien kuntien kanssa on tullut yhteistyömahdollisuuksia yhteiseen rantayleiskaavoitukseen. Viimeisimpänä rantayleiskaavana on aloitettu Hankaveden rantayleiskaavatyö johon on otettu mukaan Kalajanjärven alue.

 

Tällä hetkellä kunnassa ovat vireillä seuraavat yleiskaavat:

 

 

Kaavan nimi

Kaavan valmiusaste

Todennäköinen valmistumisajankohta

Armisvesi-Vihtanen rantayleiskaava

Valtuuston hyväksyttäväksi

v.2003 alussa

Pohjois-Konneveden rantayleiskaava

Kaavaehdotus nähtävillä syksy 2002

v. 2003

Hankaveden ym. rantayleiskaava

Luonto- ja maisemaselvityksen täydennys valmistunut syksyllä 2001. Kaavoittaja aloittanut loppuvuodesta 2002.

v. 2003-2004

Nokisenkosken alueen osayleiskaavan muutos

Alkanut 2002, kaavaluonnos syksyllä 2002

v. 2003

Rämäkän alueen osayleiskavan muutos

Luonnos valmis, kunnan maa-aluevaihdon vaikutus selvittämättä

 

   

 

Armisveden-Vihtasen rantayleiskaavoitus noudattelee samoja päälinjoja mitoituksen kuin kaavamääräystenkin osalta kuin Hankasalmen kunnan laatima yleiskaavoitus samoille järvialtaille Hankasalmen kunnan puolella.  Rautalammilla kaavamäärayksiä on muokattu vastaamaan kunnan uutta rakennusjärjestystä. Kaavoittajana on Maa ja Vesi Oy.

 

 

Pohjois-Konneveden rantayleiskaava tehdään Konneveden ja Vesannon kuntien kanssa yhteistyössä. Kaavaan tarvittavan luonto- ja maisemaselvityksen on tehnyt Konneveden kunnan ympäristösihteeri Reima Välivaara. Museovirasto on tehty alueella kultturihistoriallisten kohteiden selvitystyötä.

 

Nokisenkosken alueen osayleiskaavan muutos on lähtöisin Vaajasalmen kylän kehittämisen tarpeista. Kunta omistaa alueella suuren osan mm. virkistyskäyttöön soveltuvasta maasta ja alueen merkittävistä rakennuksista koulun. Kaavalla pyritään parantamaan alueen matkailua sekä luomaan tulevaisuuden kannalta kestävä suunnitelma uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.

 

Rämäkän osayleiskaavamuutos on taas alueella toimivan laskettelukeskuksen palveluvarustuksen täydentämiseen liittyvä kaavamuutos. Kaavan jatko vaatii kuitenkin rinnealueen vaatimien toimintojen sekä alueelle tulevan rakentamisen tarpeen lopullisen selvittämisen. Lisäksi selvittämättä on vielä yleiskaavan ulottaminen kunnan omistukseen siirtyneille alueilla Talliniemessä.

 

 

                            3.3. Asemakaavoitus

 

Korttelin 136 asemakaavan muutos kirkonkylässä on Sepon Kaluste Oy:n vaatiman lisärakentamisen vuoksi tehty  kaavamuutos. Kaava menee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2002.

 

Korttelin 81 asemakaavan muutoksesta tulee luonnos nähtäville alkuvuodesta 2003.

 

 

                            3.4. RANTAYLEISKAAVOITUKSEN JATKUMINEN

 

Pohjois-Konnevesi saatetaan loppuun. Hankaveden varsinainen kaavoitustyö aloitetaan. Kaavan laatijaksi on valittu Maa ja Vesi Oy:n Kuopion toimisto.

 

                     

 

                            4. MUUTA KAAVOITUSTA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAA ASIAA

 

 

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki astui voimaan 1.1.2000. Kunnalla on mahdollisuus tämän lain mukaisesti käyttää entistä enemmän päätäntävaltaa mm. yleiskaavoituksessa. Yleiskaavat hyväksyy kunnanvaltuusto ja ympäristökeskuksella on oikaisuvaatimukseen mahdollisuus. Rautalammilla uuden lain mukaisesti on käsitelty ensimmäisenä Kiesimä-Sonkarin yleiskaava joka otettiin käyttöön muilta kuin  valituksen alaisilta osin. Menenettelytavalla on voitu nopeuttaa ja helpottaa yleiskaavan mukaiseen rakentamiseen siirtymistä.

 

Kunnan rakennusjärjestys on saatettu voimaan vuoden 2002 alusta. Ko. rakennusjärjestyksessä ei ole rajattu rantayleiskaavoituksen ulkopuolelle jätettäviä vesistöjä, koska kunnan pienvesistöt, vaikkakaan niille ei ole suoranaista rakentamispainetta, ovat yleisesti ottaen luonnonarvoiltaan arvokkaita.

 

 

5. KAAVOITUKSESTA TIEDOTTAMINEN

 

Kunnan suorittamasta kaavoituksesta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tärkeää on painottaa tiedottamista kaavoitusprosessin alkuun jotta osalliset voivat selkeästi mieltää vaikutusmahdollisuutensa kaavoituksen eri vaiheissa. Kunkin kaavan yhteyteen laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma jossa käydään läpi myös kaavasta tiedottaminen. Kaavoituksen eri vaiheet kunkin kaavan osalta ovat näkyvissä kunnan internetsivuilla osoitteessa http://www.kaavat.rautalampi.fi.

 

Kaavojen esilläoloon on tehty kunnan tekniseen toimistoon oma tila jossa asiakkaat voivat tarkastella paperikopiota valmiista kaavoista ja kaavamääräyksistä.

 

Kaavoista annettaan tietoja asiakkaille myös puhelimitse sekä tarpeen mukaan kaavaotteita postittamalla.

 

Tekninen johtaja Tuure Savolainen