Kaavakartta Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA

KERKONKOSKEN OSAYLEISKAAVA 1 : 5000

 

MERKINNÄT JA YLEISKAAVAMÄÄRÄYKSET:


Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten -alue.


Erillispientalojen alue.


Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue.


Opetustoimintaa palvelevien rakennusten -alue.


Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten -alue.


Museorakennusten -alue.


Teollisuus- ja varastorakennusten -alue.


Lähivirkistysalue.


Urheilu- ja virkistyspalvelualue.


Uimaranta-alue.


Loma-asuntoalue.


Matkailua palvelevien rakennusten alue.


Tieliikenteen alue (yleinen tie).


Kanava-alue.


Venesatama/Venevalkama.


Telakka-alue.


Yleinen pysäköintialue.


Maa- ja metsätalousvaltainen alue.


Maatalousalue.


Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.


Vesialue.


Osayleiskaava-alueen raja.


Alueen raja.


Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.


Ohjeellinen alueen raja.


Ohjeellinen rakennuspaikan raja.


Talouskeskuksen rakennusala.


Tiealue (yksityistie).


Kevyelle liikenteelle varattu tie.


Kevyen liikenteen reitti.


Ulkoilureitti.


Laivaväylä (2,4 m).


Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.


Alue, joka on liitettävä vesi- ja viemäriverkkoon.


Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Uusien rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään alueen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Olevissa rakennuksissa tehtävät kunnostukset, muutokset ja laajennukset tulee tehdä niin, että rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.


Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue.


Suojelukohde. sr suojeltava rakennus, sm muinaismuisto
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, jotka tulee ympäristöineen säilyttää. Rakennuksissa tehtävät kunnostukset, muutokset ja laajennukset tulee tehdä niin, että rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä läheisyydessä.


Jäteveden pumppaamo.

( )
Vaihtoehtoinen käyttötarkoitus.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Rakentamista koskevat määräykset
Tämän yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat kaavan rakentamisalueille ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin sanottu.
Rakennuspaikan vähimmäispinta-alan on oltava 2000 m2.
Jätevesien käsittely viemäröidyn alueen ulkopuolella
Jätevedet tulee käsitettä kunnan rakennusjärjestyksen ja terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä, maastomuodot sekä rakennuspaikan pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.
Jätehuolto
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kuopiossa 27.09.2000 Tarkistettu 01.03.2001

 

Suunnittelukeskus Oy

 

Hannu Koskinen
DI, suunnittelupäällikkö

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.03.2001 40 §:n kohdalla hyväksynyt tämän osayleiskaavan oikeusvaikutteisena yleiskaavana.