Kaavaselostukseen Kaavakarttaan

RAUTALAMPI

SONKARIN JA KIESIMÄN RANTAOSAYLEISKAAVA

Kaavamääräykset

 

MERKINNÄT:

Asuinalue.
Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Pientalovaltainen asuntoalue.
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Loma-asuntoalue.
Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 k-m².
Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

Matkailupalvelujen alue.
Alueelle voidaan rakentaa maatilamatkailua palvelevia rakennuksia ja rakenteita.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500 k-m².
Alueen jätevedet tulee käsitellä keskitetysti.
Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava tarkempi suunnitelma maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä.

Palvelujen alue.
Alueelle voidaan rakentaa yksityistä palveluyrittämistä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä asuinrakennus.
Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 600 k-m².
Alueen jätevedet tulee käsitellä keskitetysti.
Ennen rakennusluvan myöntämistä on alueelle laadittava tarkempi suunnitelma maankäytöstä sekä jätevesien käsittelystä

Vesiliikennealue, venevalkama.
Alue varataan venevalkama-alueeksi, jolle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laitureita ja autopaikkoja.

Vesiliikennealue, veneenlaskupaikka.
Alue on tarkoitettu veneiden vesillelaskupaikaksi.

Vesiliikennealue, kalasatama.
Alue on tarkoitettu kalastus- ja kalanjalostusalueeksi. Alueelle saa rakentaa laiturin sekä kalastus- ja kalanjalostustoimintaa tukevia rakennuksia ja rakenteita. Rakennukset tulee sijoittaa niin, että niiden aiheuttamat ympäristöhäiriöt minimoituvat. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 k-m².

Vesiliikennealue, kanava-alue.
Alueelle voidaan rakentaa kanavatoimintaa sekä matkailupalveluja palvelevia rakennuksia ja rakenteita.

Luonnonsuojelualue.
Luonnonsuojelulain nojalla valtion toimesta toteutettava alue.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen.
Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. Ranta-vyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, RM-, MA- ja RA-alueille. Rantavyöhykkeen ulko-puolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136§:ssä.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja.

Vesialue.

Vesialue.
Linnustoltaan arvokas vesialue.

Rannalla sijaitsevan nykyisen asuinrakennuksen, loma-asunnon tai saunarakennuksen likimääräinen sijainti.

Rantasauna.
Merkinnän osoittamaan paikkaan saa rakentaa saunarakennuksen. Saunarakennuksen koko saa olla enintään 25 k-m²

Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti.

Rakennussuojelukohde.
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemankuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Rakennukset tai rakennusryhmä lähiympäristöineen on säilytettävä. Kunnostuksen tai peruskorjauksen yhteydessä tulee pyrkiä säilyttävään peruskorjaukseen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä läheisyydessä.

Merkittävä rakennuskohde.
Rakennushistoriallisesti, historiallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, jotka tulisi ympäristöineen säilyttää ja joiden kunnostuksessa tulee pyrkiä säilyttävään peruskorjaukseen. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee välttää uudisrakentamista kohteen tai alueen välittömässä läheisyydessä.

Muinaismuistokohde.
Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista tulee neuvotella Museoviraston kanssa.

20 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Alueen raja.

Yhdystie.

Ulkoilureitti.

Venereitti.

Uiton toimipaikka.

Pohjavesialue.
Vedenhankinnalle tärkeä alue. Uudisrakentaminen alueilla edellyttää jätevesien käsittelymenetelmille kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisten hyväksynnän.

Maisemallisesti ja/tai historiallisesti merkittävä kulttuurimaisema-alue.
Uusien rakennusten ja rakenteiden tulisi sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään alueen maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Uudet rakennukset tulisi sijoittaa olemassa olevien rakennusten tai rakennusryhmien yhteyteen sekä reunavyöhykkeisiin.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Rakentaminen

Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennusluvat rantavyöhykkeellä oleville rakennusalueille (A-, RA-, tai RM-alueet), ellei aluetta koskevassa kaavamääräyksessä ole toisin määrätty.
Rakennuspaikoilla rakennukset tulee sijoittaa kunnan rakennusjärjestyksessä määrätyn etäisyyden päähän rantaviivasta.
Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön, sijoittumisessa ja niiden enimmäismäärässä tulee noudattaa rakennusjärjestyksen määräyksiä.
Mikäli RA-, MA-, RM-, A-, tai AO-alueella olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai poikkeusluvassa asetettu rakennusjärjestyksestä poikkeavia ehtoja rakennusten määrän, koon tai sijoittelun suhteen, tulee nämä määräykset huomioida uusia rakennuslupia myönnettäessä.

Jätevesien käsittely ja jätehuolto

Jätevedet tulee käsitellä kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen.
Jätevesien käsittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maaperä sekä pinta-ala. Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jätevesien asianmukaisen esikäsittelyn ja maaperäkäsittelypaikan järjestäminen rakennuspaikalla riittävän etäällä rantaviivasta.
Kiinteiden jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Metsänkäsittely

Ranta-alueen metsänkäsittelyssä tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia. Erityisesti pienissä (< noin 3 ha) saarissa sekä MY-alueilla tulee metsänhoidossa huomioida luonto- ja maisema-arvot.

Tiestö

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta liittymästä. Tielaitoksen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

Kuopiossa 19.4.2000

 

Timo Leskinen
DI, toimistopäällikkö

 

Janne Nulpponen
Ins.