[Kaavakartta, eteläosa] [Kaavakartta, keskiosa] [Kaavakartta, pohjoisosa] [Osallistumis- ja arviointisuunnitelma] [Kaavaselostus] [Takaisin]

RAUTALAMMIN KUNTA
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 41,154 ja 155 osaa korttelista 53 sekä puisto-, maatalous-,  venevalkama-, katu- ja yleisen tien aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 41, 154, 155 ja 156 sekä katu ja yleisen tien alueet.

 

MERKINNÄT JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

AL-4

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten  korttelialue.
Jätevedet on pumpattava kiinteistökohtaisesti kunnan viemäriverkkoon, mikäli niitä ei voi johtaa viettoviemärillä runkolinjaan.

AO

Erillispientalojen korttelialue.

AO-4

Erillispientalojen korttelialue.
Jätevedet on pumpattava kiinteistökohtaisesti kunnan viemäriverkkoon, mikäli niitä ei voi johtaa viettoviemärillä runkolinjaan.

TT-1

Teollisuusrakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta.

Yleisen tien alue.
Tielle sallitaan vain kaavassa nuolella osoitetut liittymät.

Suojaviheralue.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

 

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

41

Korttelin numero.

2

Rakennuspaikan numero.

HERRANPOLKU

Kadun, torin tai puiston nimi.

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

e= 0,20

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

900

Rakennusoikeus kerrosneliömetreinä.

Rakennusala.

rs

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksen.

Katu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

 

Kuopiossa 14. joulukuuta 2001

 

Timo Leskinen
DI, toimistopäällikkö

 

Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan     .   .    2002                          §:n kohdalla hyväksynyt tämän asemakaavan muutoksen:

 

Rautalammilla         .         .2002