[Kaavakartta, eteläosa] [Kaavakartta, keskiosa] [Kaavakartta, pohjoisosa] [Kaavamääräykset] [Osallistumis- ja arviointisuunnitelma] [Takaisin]

 

RAUTALAMMIN KUNTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 14. PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 2001 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

 

Sisällysluettelo:

1. PERUSTIEDOT
11. Suunnittelutilanne
12. Maanomistus
13. Rakennettu ympäristö
15. Luonnonympäristö
2. TAVOITTEET
3. ASEMAKAAVAN JA SEN MUUTOKSEN PERUSTEET
31. Yleisperustelu ja –kuvaus
33. Kokonaismitoitus
34. Rakennettu ympäristö
4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Ympäristövaikutukset
Yhdyskuntavaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
5. TOTEUTTAMINEN
6. SUUNNITTELUVAIHEET

 


Alueen määrittely:

Rakennuskaavan muutos koskee kortteleita 41,154 ja 155 osaa korttelista 53 sekä puisto-, maatalous-,  venevalkama-, katu- ja yleisen tien aluetta.
Rakennuskaavan muutoksella muodostuvat korttelit 41, 154, 155 ja 156 sekä katu- ja yleisen tien alueet.

Alueen sijainti:

Muutosalue sijaitsee Rautalammin Kirkonkylän kaava-alueen pohjoisosassa Lassilan alueella.

1. PERUSTIEDOT

11. Suunnittelutilanne

Muutettavat alueen asemakaavat on vahvistettu  10.8.1990, 24.10.1986 ja 13.6.1986.
Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 29.3.1983.

12. Maanomistus

Muutosalueet ovat yksityisomistuksessa. Yleinen tie on valtion omistuksessa.

13. Rakennettu ympäristö

Muutosalueella korttelin 155 rantatontit, korttelin 41 rakennuspaikat 1 –6  ja kortteli 156 on rakennettu. Kaikki em. rakennuspaikoille on rakennuttu omakotitalot paitsi Savon Taimenen toimistorakennus, joka on korttelin 41 rakennuspaikalla 2.

15. Luonnonympäristö

Kortteleiden rakentamattomat alueet ovat peltoa tai vanhaa peltoa, joka on osin jo pensaikkoa.

2. TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa alueen toteutusmahdollisuuksia muuttamalla kaavarakennetta sekä ajantasaistaa kaava toteutuneen tilanteen mukaiseksi ja turvata alueelle olevan veneveistämön mahdollinen laajenemistarpeet.
Rautalammintien viereen on rakennettu kevyenliikenteen väylä. Alueelle on tehty maanmittaustoimitus, jonka perusteella tiealue on rajattu.

 

3. ASEMAKAAVAN JA SEN MUUTOKSEN PERUSTEET

31. Yleisperustelu ja –kuvaus

Alue on kaavoitettu pääosin nykytilanteen mukaiseksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Lassilanrannan alueella rakennuspaikkakoko on pidetty melko suurena. Eikä kaavan perusrakennetta ole muutettu.
Äijänniemen alueelle Rautalammintien vireen on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa muutoin kaava on toteava.
Liikennealuetta on laajennettu tien itäpuolelle kaava-alueen eteläosassa, korttelin 156 pohjoispuolella ja Kuutinharjun liittymän pohjoispuolella sekä tien länsipuolella Herralantien eteläpuolelle.

32. Maanomistus

Maanomistusrajat on otettu huomioon kaavaratkaisussa ja kaava on tehty yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa.

33. Kokonaismitoitus

Asemakaavan kokonaiskerrosala on 7077 k-m², joka ilmenee myös seurantalomakkeesta.

Muutosalueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa kaikkiaan noin 2107 k-m2. Alueelle tulee uusia asuinrakennuspaikkoja 13 kpl ja yksi teollisuusraken-

nusten rakennuspaikka.

34. Rakennettu ympäristö

AL-4 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
Korttelin 41 rakennuspaikan 2 kaava on säilytetty entisenä 4 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueena. Rakennusoikeutta alueella on 1000 k-m², josta 100 on merkitty rantasaunalle. Jätevedet on pumpattava kiinteistökohtaisesti kunnan viemäriverkkoon, mikäli niitä ei voi johtaa viettoviemärillä runkolinjaan.

AO  Erillispientalojen korttelialue
Kaikki muutosalueella olevat omakotitalojen rakennuspaikat (16 kpl) on kaavoitettu nykytilanteen mukaisesti yksikerroksille omakotitaloille tehokkuudella e=0,18 tai e=0,10. Äijännimessä jätevedet on pumpattava kiinteistökohtaisesti kunnan viemäriverkkoon, mikäli niitä ei voi johtaa viettoviemärillä runkolinjaan.

TT-1 Teollisuusrakennusten korttelialue
Äijänniementien ja Rautalammintien risteyksessä toimivan veneveistämön alue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi. Korttelitehokkuus on e=0,25 ja rakennusoikeus 655 k-m². Tällä hetkellä alueella on noin 400 k-m² teollisuuskäytössä.

EV Suojaviheralue

Rautalammintien aiheuttaman liikennemelun johdosta Rautalammintien ja Äijälänniementien kulmaan Rautalammintien varteen on osoitettu suojaviher-alue.

 

Katualueet ja yleisen tien aluet

Herranpolkua on kavennettu kääntöpaikan kohdalta. Uutena katuna on kaavoitettu korttelia 154 palveleva pistokatu.

Yleisen tien alue on rajattu em. mainittua kolmea laajennusta lukuun ottamatta voimassa olevan kaavan mukaisesti tai maanmittaustoimituksessa tehdyn rajauksen mukaisena.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavoitetut uudet rakennuspaikat ovat liitettävissä oleviin vesi- ja viemäriverkkoihin.

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ympäristövaikutukset

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ympäristöön on melko vähäiset. Kaava toteaa nykytilanteen ja säilyttää olevan rakenteen. Ainoastaan kaksi uutta rakennuspaikkaa on osoitettu ennestään maatalousmaana olevalle alueelle. Alueella ei ole ollut mitään erityistä maisemallista arvoa.

Yhdyskuntavaikutukset

Kaavan muutoksella saadaan keskustan tuntumaan uusia omakotirakennuspaikkoja olevan rakenteen keskelle. Kaava ei hajauta olemassa olevaa rakennetta.

Taloudelliset vaikutukset

Maanomistajille syntyy myyntituloja rakennuspaikkojen myynnistä. Vesi- ja viemäriverkon täydentämisestä aiheutuu kunnalle kustannuksia. Kunta saa tuloja myös liittymismaksujen muodossa.

5.      TOTEUTTAMINEN

Rakennuspaikat ovat yksityisten maalla. Niiden toteutuminen riippuu tonttikysynnästä.

Kevyenliikenteen väylä on rakennettu kuluneen vuoden 2001 aikana.

6.      SUUNNITTELUVAIHEET

5.      SUUNNITTELUVAIHEET

 

Kaavan muutos on lähtenyt liikkeelle paikallisen rakennusliikkeen tarpeesta saada rakennuspaikkoja kaupaksi.  Lassilanrannan alueella ei ole kysyntää rivitalotonteille.

Kaavan laatija teki maasto- ja neuvottelukäynnin Rautalammille kesäkuussa 2000. Alustavat luonnokset valmistuivat syyskuun alussa. Alueen maanomistajien kanssa pidettiin neuvottelu 26.9.2000. Neuvottelussa todettiin, että kevyenliikenteen väylän varausta tarkennetaan uusien suunnitelmien mukaisesti.

Kaavaluonnos valmistui lokakuun 2000 alussa.

Kaavaluonnos oli nähtävillä helmikuussa 2001. Kaavaluonnoksesta tehtiin yksi muistutus.

Mariitta Häggblad ja Mauno Liukkonen esittivät, että heidän rakennuspaikalle on voitava rakentaa 30 m² sauna kaavassa esitetyn rakentamisalueen ulkopuolelle.

Kaavaa ei ole muutettu muistutuksen johdosta, koska esitetty saunan paikka on noin 30 m leveässä niemessä. Tällöin rakennus tulisi liian lähelle rantaa. Esitetty rakennuspaikka on myös maastoltaan alavaa.

Rautalammintien melualueen johdosta korttelista 41 on vähennetty yksi tontti tien vierestä.

LT-alueen rajaus on muutettu maanmittaustoimituksen mukaiseksi.

Kaavaehdotus valmistui joulukuussa 2001.

 

Kuopiossa  14. päivänä joulukuuta 2001.

SUUNNITTELUKESKUS OY
Kuopion toimisto

 

Timo Leskinen
DI , toimistopäällikkö