RAUTALAMMIN KUNTA

NOKISENKOSKEN ALUEEN

OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Osayleiskaava-alue:

Osayleiskaava koskee tiloja 1:108, 1:110, 1:111, 1:120, 1:129, 1:140, 1:149, 1:150,1:151, 1:152, 1:153, 1:154,1:155, 1:156, 1:157, 1:158, 1:159, 1:160, 1:161, 1:165, 1:174, 1:178, 1:180, 1:193, 1:209, 1:210, 1:49,1:50, 1:51, 1:53, 1:58, 1:60, 1:71, 1:80, 1:84, 1:89, 1:94, 1:96, 2:29, 2:75, 2:136, 2:075 (osa), 2:083 (osa), 2:122 (osa) ja 2:131 (osa).

Osayleiskaavalla on muodostettu:

Asunto-, loma-asunto-, lähivirkistys-, vesiliikenne-, julkisten palvelujen- ja hallinnon alueet, maa- ja metsätalousalueet.

 Kaavan laatija:

Suunnittelukeskus Oy

Kuopionlahdenkatu 2 A, 70100 KUOPIO 10

Puh. 017-265 8620 Fax. 017- 2658 658

Yhdyshenkilöt: Timo Leskinen, DI, toimistopäällikkö

E-mail: timo.leskinen@suunnittelukeskus.fi

Virve Wright, arkkitehti

E-mail: virve.wright@suunnittelukeskus.fi

Kaavan vireilletulo:

Kunnanhallitus 27.5.2002 § 158

Kaavan hyväksyminen:

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

-------------------------------------------------------------

SISÄLLYSLUETTELO

1. TIIVISTELMÄ *

1.1. Kaavaprosessin vaiheet *

1.2. Osayleiskaava *

1.3. Osayleiskaava toteuttaminen *

2. LÄHTÖKOHDAT *

2.1. Selvitys suunnittelualueen oloista *

2.1.1. Alueen yleiskuvaus *

2.1.2. Luonnonympäristö *

2.1.3. Rakennettu ympäristö *

2.1.4. Maanomistus *

2.2. Suunnittelutilanne *

3. SUUNNITTELUVAIHEET *

3.1. Osayleiskaavan suunnittelun tarve *

3.2. Osallistuminen ja yhteistyö *

3.2.1. Osalliset *

3.2.2. Vireilletulo *

3.2.3. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt *

3.2.4. Viranomaisyhteistyö *

3.3. Osayleiskaavan tavoitteet *

4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS *

4.1. Kaavan rakenne *

4.2. Mitoitus *

4.3. Palvelut *

4.4. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen *

4.5. Maanomistus *

4.6. Aluevaraukset *

4.6.1. Korttelialueet *

4.6.2. Muut alueet *

4.7. VAIKUTUKSET *

4.7.1. Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön *

4.7.2. Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön *

4.8. Kaavamerkinnät ja -määräykset *

5. YLEISKAAVAN TOTEUTUS *

5.1. Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat *

5.2. Toteuttaminen ja ajoitus *

5.3. Toteutuksen seuranta *

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamääräykset

Kaavakartta

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista

Rautalampi, Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava

----------------------------------------------------

RAUTALAMMIN KUNTA

NOKISENKOSKEN ALUE

OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

 

1.TIIVISTELMÄ

1.1Kaavaprosessin vaiheet

Osayleiskaavan muutos on lähtenyt vireille Nujula-hankkeen Asutustiimin 16.4.2002 tekemästä aloitteesta.

Kunnanhallitus käsitteli asian 27.5.2002 § 158 ja päätti laatia alueelle osayleiskaavan muutoksen.

Osayleiskaavamuutoksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville syksyllä 2002.

1.2Osayleiskaava

Nokisenkosken alueelle laaditaan osayleiskaavan muutos ohjaamaan alueen rakentamista. Osayleiskaava koskee Rautalammin kunnan Nokisenkosken aluetta, jonka pinta-ala on n.215ha.

Nokisenkosken alue sijaitsee Rautalammin kunnan koillisosassa, Niiniveden ja Koskelonveden väliselle alueelle. Rautalammin kuntakeskukseen on matkaa n.15 km.

Osayleiskaavan muutoksella osoitetaan Nokisenkosken alueelle lisää rakentamispaikkoja RA- ja AP-alueille. Kaavamuutoksella osoitetaan vesiliikenne-, uimaranta- ja lähivirkistysalueet sekä maa- ja metsätalousalueet.

1.3Osayleiskaava toteuttaminen

Osayleiskaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

2.LÄHTÖKOHDAT

2.1Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue käsittää Nokisenkosken alueen. Kylän keskusta on muodostunut Vaajasalmen koulun ja Nokisenkosken sillan väliselle alueille. Rakennettuympäristö on perinteistä maaseutu rakentamista. Alueen läpi kulkee maantie 545, joka on samalla kylän sisääntulotie ja läpikulkutie. Asuinrakennukset sijoittuvat maantien varteen sekä Luodelahden ja Niinisalmen ranta-alueille.

Nokisenkosken ranta-alueet siirtyivät Rautalammin kunnan omistukseen vuonna 2000. Kalastajien piirissä Nokisenkoski tunnetaan erittäin hyvänä virkistyskalastuskoskena.

2.1.2Luonnonympäristö

Suunnittelualueella on tehty erillinen luonto- ja maisemaselvitys vuoden 1994 kesällä. Luonto- ja maisemaselvityksen on laatinut fil.kand. Jorma Knuutinen ja Raimo Pakarinen.

Vesistö

Niinivesi ja Koskelovesi kuuluvat luonnoltaan arvokkaaseen ja tieteellisesti merkittävään Rautalammin reitin vesistöön. Niinivesi on tyypiltään karu ja kirkasvetinen järvi. Alueella tavattavia kalalajeja ovat järvitaimen, siika ja muikku. Alueen kalakantaa täydennetään istutuksin.

Kasvillisuus

Kaava-alue on pääosin kuusivaltaista sekametsää. Koskialueen rantametsät vaihtelevat kuusitiheiköstä ja hoitokoivikosta tavanomaisiin sekametsiin. Rannat ovat kivikkoiset, saraikkoiset ja varvikkoiset. Kaava-alueen korkeimmilta kohdilta löytyy kuivahkoa mäntykangasta.

Joutenniemen pohjoisrannan alueella on maisemallisesti kauniita kallionkielekkeitä ja lahdukoita sekä edustan luotoja. Maasto on kumpuilevaa. Rannoilla tavataan kallio mäntyjä, sisäosassa on tuoreen kankaan vanhaa kuusikkoa. Itä osassa on hiekkaranta ja sen läheisyydessä olevalla vanhalla pellolla kasvaa koivikkoa. Myös muut alueella olevat vanhat peltoalueet ovat pääosin metsittyneet.

Eläimistö

Nokisenkoskella on tavattu useita lintulajeja: teeri, koskikara, telkkä, isokoskelo, tukkakoskelo, mustalintu, lapasotka ja merimetso. Kosken alueella on tavattu saukko. Alueella ei ole tavattu uhanalaisia lajeja.

Luonnon- ja maisemansuojelu

Maisema- ja luonnonsuojelun kannalta Nokisenkoski alueella olevia merkittäviä elementtejä ovat maisema, linnusto ja muu eläimistö. Koski on luonnonkaunis ja sillä on erityistä merkitystä myös tieltä ja sillalta katsoen. Kosken alue ja kaava-alueeseen kuuluva Joutenniemen pohjoisin niemi ovat maisemaltaan sekä kasvistoltaan arvokkaita alueita. Lisäksi koskialue on arvokas alue eläimistöltään.

2.1.3Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat

Kaava-alueella on maatilojen talouskeskuksia ja ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja asuinrakennuksia sekä useita loma-asuntoja.

Suurin osa palveluista sijaitsee Rautalammin kirkonkylässä. Nokisenkoskella on kioski, kyläkirjasto ja päivähoito sekä myymäläauton palvelut.

Vaajasalmen kylällä on maa- ja metsätaloustiloja, matkailuyrityksiä esim. Lehtola tila ja Tomula tila sekä yrityksiä Savon Taimen Oy tuotantotiloja Tyyrinvirralla. Nokisenkosken alueelta käydään töissä ympäristön taajamissa esim. Rautalammilla ja Suonenjoella.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Nokisenkosken alueella on tehty ympäristö- ja rakennusinventointi. Rautalammin Niiniveden ja Iisveden yleiskaavassa rakennussuojelun kannalta arvokkaiksi kohteista on merkitty sr-merkinnällä(suluissa inventointilomakkeen numero): Hassinniemi, kesäasunto, aitta ja savusauna (85), Niinisalmi, kesäasunto, aitta ja riihi (86.1), Vaajasalmen koulu, peruskoulun ala-aste (86.2), sekä Kymin Uittotalo, asuinrakennus, aitta, varasto (2 kpl) ja maakellari (86.3). Lisäksi Vaajasalmen Nujulan kyläalue (86) on todettu rakennuskulttuuri inventoinnissa arvokkaaksi kohteeksi. Inventointikohteet ovat paikallisesti merkittäviä. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita ei ole kaava-alueella.

Museovirasto teki kaivauksia Hämeenniemen alueella kesän 2001 aikana. Kaava-alueella tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat Hakalan ja Onnelan kivikautiset muinaisjäännökset.

Liikenne

Kaava-alueella läpi kulkee maantie 545 Vesanto-Suonenjoki. Alueen länsireunalta kulkee yhdystie Vaajasalmi - Tervamäki (mt. 5460) Tervoon ja itäreunalta yhdystie Vaajasalmi - Rautalampi (mt. 5451). Muut tiet ovat yksityisteitä.

Nokisenkoskelta on matkaa Suonenjoelle 15 km, Kuopioon 70 km ja Jyväskylään 100 km. Lähimmät lentokentät sijaitsevat Kuopiossa ja Jyväskylässä. Lähin rautatieasema on Suonenjoella.

Koko Niiniveden pituudelta pohjois-etelä suunnassa kulkeva veneväylä sijoittuu kaava-alueen koillisreunalle. Syväykseltään veneväylä on 1,8 metriä

Tekninen huolto

Vaajasalmen vedenottamo sijaitsee luodelahden rannalla. Alueen jätevedet puhdistetaan kiinteistökohtaisesti.

Erityistoiminnat

Vaajasalmessa sijaitsee vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue (0868609 Vaajasalmi). Alueen kokoisala on 1,19 km˛. Alueella on myös Vaajasalmen vesiyhtiön vedenottamo. Kaava-alueelle sijoittuu n.3/4 koko pohjavesialueesta.

2.1.4Maanomistus

Kaava-alueen suurin maanomistaja on kunta. Kunnan omistuksessa ovat pääasiassa M-, ET-, RM-, RA- ja LV-alueet. Muilta osin alue on yksityisten omistuksessa.

2.2Suunnittelutilanne

Seutukaava

Sisä-Savon seutukaava on vahvistettu 9.6.1997. Seutukaavassa Nokisenkosken on osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue (MU), Vaajasalmen koti-,huolto- ja vierassatama alue (LV), matkailualue (RMk), pohjavesialue (pv) ja muinaismuistokohde (SM).

Yleiskaava

Rautalammin alueelle on laadittu Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaava, jonka Pohjois-Savon ympäristökeskus on hyväksynyt 23.9.1999. Kaavassa Nokisenkosken alueelle on osoitettu rantarakennus-, maatilojen talouskeskus sekä maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaava

Nokisenkosken alueelle on laadittu rantakaava.

Rakennusjärjestys

Alueella on voimassa Rautalammin kunnan rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 17.12.2001.

Pohjakartta

Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen numeerista kiinteistörekisterikarttaa sekä peruskartan rasteriaineistoa.

Muut suunnitelmat

Rautalammin reittiä koskeva Ulkoilureitistön yleissuunnitelma on valmistunut 1991. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri on laatinut 1992 valmistuneen Rautalammin reitin vene- ja retkisatamasuunnitelman.

Vaajasalmen kylän kehittämishanke, Nujula käynnistyi vuonna 2001. Hanke on saanut Sisä-Savon POMO-Mansikka –projektilta rahoitusta kylän kehittämiseksi. Keskeisenä kehittämiskohteena on ollut Vaajasalmen kylän ja Nokisenkosken alueet.

3.SUUNNITTELUVAIHEET

3.1Osayleiskaavan suunnittelun tarve

Kaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle Vaajasalmen kylän kehittämishankkeen, Nujula-hankkeen aloitteesta. Nokisenkosken alueelle on Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavassa osoitettu asunto- ja loma-asuntoalueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Nokisenkosken alueen ja Rautalammin kunnan taloudellisen kehityksen edistämiseksi on tullut tarve osoittaa alueelle lisää asuntojen, loma-asuntojen ja matkailupalvelujen rakennuspaikkoja sekä kehittää alueen kalastusmatkailua.

3.2Osallistuminen ja yhteistyö

3.2.1Osalliset

Alueen suunnittelu koskettaa alueella asuvia ihmisiä. Seuraavassa luettelossa on listattu ne tahot, joiden oloihin tai etuihin suunnitelmalla on vaikutusta ja joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun:

1.Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat ja kiinteistöyhtiöt.

2.Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset.

3.Kunnan luottamuselimet

4.Kunnan eri hallintokunnat

5.Viranomaiset:

6.Muut yhteisöt

3.2.2Vireilletulo

Kunnanhallitus päätti 27.5.2002 § 158 ryhtyä laatimaan osayleiskaavan muutosta Nokisenkosken alueelle.

3.2.3Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

1.Asemakaavaluonnos sekä täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä xx.xx. - xx.xx.2002.

2. ….

3.….

 

3.2.4Viranomaisyhteistyö

Kaavasta on tarkoitus neuvotella Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.

3.3Osayleiskaavan tavoitteet

Tavoitteena on laatia osayleiskaavan muutos, joka mahdollistaa uusien asunto-, loma-asunto- ja matkailupalvelujen rakentamisen Nokisenkosken alueelle ja siten lisätä kunnan asukasmäärää. Kaavamuutoksella pyritään kehittämään alueen kalastusmatkailua.

Tavoitteena on huomioida yleisen virkistyskäytön tarpeet osoittamalla tarpeelliset lähivirkistysalueet sekä venevalkamat ja uimarannat.

4.OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1Kaavan rakenne

Osayleiskaavan muutos perustuu Nokisenkosken alueen nykyiseen perusrakenteeseen. Pientalovaltaisten asuntoalueiden (AP), loma-asuntoalueiden (RA) ja matkailupalvelualueiden (RM) varaukset on sijoitettu olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Alueita on sijoitettu vaihtelevasti sekä ranta-alueille että metsäalueille. Asuinrakentamiselle on osoitettu alueita maantien läheisyyteen ja Luodelahden sekä Niinisalmen ranta-alueille. Yleiseen käyttöön tarkoitetut alueet sijoitettu pääosin Nokisenkosken ranta-alueille: veneliikennealueet (LV), lähivirkistysalueet (VL) ja uimarannat (VV). Vaajasalmen koulu on julkistenpalvelujen ja hallinnon alueella (PY).

4.2Mitoitus

Nokisenkosken kaava-alueen kokonaispinta-ala on n.215 ha.

Osayleiskaavaan merkityt alueet jakautuvat käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan seuraavasti:

Alue/ha/%

Asuntoalueet/34,1/15,5

Loma-asuntoalueet/10,5/5

Matkailupalvelualueet/3,9/2

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue/2,6/0,5

Virkistysalueet (VL, VV) /20,3/10

Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) /47,7/21

Tie- ja liikennealue/4,5/2

Vesialueet (W) /91,5/44

Koko kaava-alue yhteensä/215,5/100

4.3Palvelut

Kaavamuutos ei vaikuta Nokisenkoskella olevien palveluiden määrään. Kaava-alueella on olemassa kioski, päiväkoti, kyläkirjasto ja koulu. Nokisenkosken alueen muut palvelut sijaitsevat n.15 km päässä Rautalammilla ja Suonenjoella.

4.4Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Osayleiskaava toteutuminen mahdollistaa alueen taloudellisen kehittymisen ja eheyttää kylärakennetta. Asukasmäärän lisääntyminen monipuolistaa alueen väestörakennetta. Matkailupalvelujen kehittyminen mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja lisää alueen palveluita. Yleisten virkistysalueiden rakentaminen ja erilaiset rakennuspaikat lisäävät alueen viihtyisyyttä. Uusien rakennuspaikkojen sijoittuminen olemassa olevan rakenteen yhteyteen eheyttää kylärakennetta.

Kaava ei muuta merkittävästi luonnonympäristöä. Rakentaminen on osoitettu pääosin olemassa olevien rakennusalueiden läheisyyteen. Rakentamiseen sopimattomat alueet on merkitty lähivirkistysalueiksi. Korttelialueiden jätevedet käsitellään siten, ettei ne vahingoita ympäristöä.

4.5Maanomistus

Matkailupalvelu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venevalkama-alueet on sijoitettu Rautalammin kunnan omistamalle maa-alueelle.

Asuinrakentamiselle osoitetut alueet ovat kunnan ja yksityisten omistuksessa.

4.6Aluevaraukset

Koko kaava-alueen pinta-ala on 215,5ha.

4.6.1Korttelialueet

Kaava-aluetta koskevista jäte- ja vesihuollosta sekä yleiset rakennusten ulkoasuun vaikuttavista seikoista on ohjeet yleismääräyksissä.

Pientalovaltainen asuinalue (AP) alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Alueiden pinta-ala on yhteensä 345 500 m2. Alueet on sijoitettu olemassa olevien rakennusten läheisyyteen. Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia.

Kaavamerkintä PY tarkoittaa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. PY-alueeksi merkitty Vaajasalmen koulun alue. Alueen pinta-ala on 25 700 m2.

Kaavamerkintä RA tarkoittaa loma-asuntoaluetta. Alueiden pinta-ala on yhteensä 105 165 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Alueet on sijoitettu kaava-alueen eteläosan ranta-alueille.

Matkailupalvelualueelle (RM) saa rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia ja laitteita. Alueelle tulee laatia tarkempi maankäyttösuunnitelma ennen rakentamista. RM-1 merkityille alueille tulee laatia ranta-asemakaava ennen rakentamista. RM-alueiden pinta-ala on yhteensä 38 885 m2. Alueet on sijoitettu Nokisenkosken keskeisille alueille. Sijoituksessa on huomioitu matkailijoiden tarpeet ja liikenteelliset yhteydet.

4.6.2Muut alueet

Lähivirkistysalueiden VL pinta-ala on yhteensä 190 028 m2. Alueet on sijoitettu kunnan omistamille maa-alueille, jotka soveltuvat huonosti rakentamiselle. Sijoituksessa on huomioitu myös maisemalliset näkökohdat.

Kaavamerkintä LV tarkoittaa vesiliikennealuetta ja venevalkamaa. Alueelle voi sijoittua veneiden rantapaikkoja, laitureita ja autopaikkoja. LV-1 –merkitty alue varataan rantautumista tai leiriytymistä varten. Alueelle saa rakentaa laitureita ja muita rakenteita sekä kioskin. Olemassa olevat rakennukset voidaan korjata. Kaava-alueen kolme venevalkama-aluetta on sijoitetut yhdyskuntarakenteen keskeisillä alueille. Sijoituspaikoissa on huomioitu sekä Nokisenkosken asukkaiden että matkailijoiden tarvitsemat venevalkamat. Aluevaraukset on sijoitettu kunnan omistamille maa-alueille.

Uimarannaksi (VV) merkittyjen alueiden pinta-ala on yhteensä 13 750 m2. Lähinnä matkailijoiden käyttöön tarkoitettu uimaranta sijaitsee matkailualueiden läheisyydessä, Nokisenkosken alueen keskellä. Alueen toinen uimaranta sijaitsee kaava-alueen pohjoisosassa, Niinisalmen rannalla.

Kaavamerkintä M tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueen pinta-ala on 477 300 m2. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Alueet liittyvät kaava-alueen ulkopuolella sijaitseviin maa- ja metsätalousalueisiin.

Kaava-alueella sijaitsevien vesialueiden W pinta-ala on yhteensä 91 900 m2.

Vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen raja (I) on kaavassa merkinnällä pv-1. Pohjavesi alue sijaitsee kaava-alueen länsireunalla, ulottuen Vaajasalmen ja Luodeniemen alueille. Alueen pinta-ala on , josta kaava-alueelle sijoittuu m. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka voivat vaarantaa pohjaveden laatua. Luodelahden pohjaan on sijoitettu yhdyskuntateknisen huollon alue (ET), jonne saa rakentaa pohjavedenottamon. Alueen pinta-ala on 4900 m2.

Nokisenkosken alueen Niinisalmen ranta-alue on merkitty kaavaan ohjeellisella arvokas kulttuurimaisema-alue -merkinnällä (km). Alueen pinta-ala on n.25ha.

Kaava-alueella on kaksi muinaismuistokohdetta. Kohde on merkinnällä SM.

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus tai rakennuksia on merkitty kaavaan sr-merkinnällä. Kohteen tarkempi kuvaus ilmenee numeron osoittamalla inventointilomakkeella. Suunnittelualueella on kaikkiaan 4 kohdetta. Kohteet on lueteltu selostuksen kappaleessa 2.1.3. Rakennettu ympäristö.

 

4.7VAIKUTUKSET

4.7.1Vaikutuksen rakennettuun ympäristöön

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat

Kaava ei aiheuta muutoksia olemassa olevaan rakennuskantaan. Olemassa olevat rakennuspaikat on merkitty kaavaan nykyisen tilanteen mukaisesti. Kaavaratkaisu keskittää uudisrakentamisen jo rakennetuille alueille ja toteutuessaan muodostaa kyläraitin ?tien varteen.

Toteutuessaan kaava mahdollistaa alueelle uusien työpaikkojen syntymisen matkailupalvelujen alueella. Matkailupalvelujen kehittyminen lisää myös asukkaiden käytettävissä olevien palvelujen saatavuutta.

Virkistys

Kaavalla on osoitettu kolme venevalkama- ja kaksi uimarantapaikkaa, jotka palvelevat ranta-aluetta laajempaa käyttäjäkuntaa. Nokisenkosken ranta-alueelle sijoitettu venevalkama ja uimaranta palvelevat alueen matkailua.

Liikenne

Nykyinen tieverkko palvelee myös uusien asuntojen tarpeita. Alueella oleva veneväylä palvelee kaava-aluetta. Kaavan perusteella ei tarvitse tehdä muutoksia yleiseen tieverkkoon ja veneväylään

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot

Rakennussuojelullisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteen on kaavassa huomioitu omilla kaavamerkinnöillä. Alueille ei ole osoitettu muutoksia.

Sosiaaliset vaikutukset

Alueelle on osoitettu yleisiä venevalkama-, uimaranta- ja lähivirkistysalueita, jotka lisäävät alueen viihtyisyyttä. Yleiset alueet on sijoitettu ranta-alueille sekä rakentamiselle sopimattomille alueille. Alueelle on osoitettu erilaisia asunto ja loma-asuntoalueita, mikä parantaa asumisen valinnanvapautta asuinympäristön suhteen ja siten monipuolistaa alueen sosiaalista rakennetta.

Taloudelliset vaikutukset

Asunto- ja matkailupalvelualueiden toteutuminen parantaa Rautalammin kunnan taloudellista kehitystä. Rautalammin kunta saa tuloja asuinalueiden tonttien myymisestä.

Rautalammin kunnalle tulee kustannuksia vesi- ja viemäri kunnallistekniikan rakentamisesta. Alueelle on rakennettava keskitetty jätevesien puhdistusjärjestelmä. Vaajasalmen vedenottamo sijaitsee Luodelahden rannalla. Uudet asuinalueet liitetään vesihuoltoon. Uusia yleisiä teitä ei alueelle tule.

4.7.2Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaavassa rakennuspaikat on pyritty osoittamaan luonnonoloiltaan mahdollisimman kestäville alueille ja arvokkaimmat alueet ovat rakentamattomia. Lisäksi luonnonarvojen säilymistä on pyritty edistämään merkitsemällä kaavaan alueita lähivirkistysalueiksi, joilla on ympäristöarvoja.

Rakennuspaikkojen vaikutusta maisemaan on pyritty minimoimaan sijoittamalla ne olemassa olevien asuinrakennusten läheisyyteen. Uusia rakennuspaikkoja ei ole ollut tarvetta osoittaa kasvillisuudeltaan arvokkaalle alueelle eikä maisemallisesti tärkeille kosken ranta-alueille. Rakennuskelvottomat ranta-alueet ja pienet saaret on osoitettu lähivirkistysalueiksi.

Kaava ei vaaranna luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien eikä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden luonnon ominaispiirteiden säilyttämistä, eli kaava-alueelle säilyy nykyinen biologinen monimuotoisuus.

4.8Kaavamerkinnät ja -määräykset

Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja vesihuollosta.

Kaavamääräykset ovat liitteenä.

5.YLEISKAAVAN TOTEUTUS

5.1Toteutusta ohjaava ja havainnollistavat suunnitelmat

Mm. maanmittaus-, metsä- sekä tie- ja vesiviranomaisten tulee ottaa suunnittelussaan ja päätöksenteossaan yleiskaava huomioon. Yleiskaavan toteutumista ohjaavat kaavakartta ja kaavaselostus.

5.2Toteuttaminen ja ajoitus

Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman

5.3Toteutuksen seuranta

Rautalammin kunta valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista.

 

 

 

Kuopiossa 3.10.2002

SUUNNITTELUKESKUS OY

Kuopion toimisto

 

 

Timo Leskinen

DI, toimistopäällikkö

 

 

Virve Wright

arkkitehti