RAUTALAMMIN KUNTA

SONKARIN JA KIESIMÄN

RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS,

PIENIHIEKKA RN:o7:10

 

KAAVASELOSTUS

[kaavakartta- ja määräykset näkyvät tästä]

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO

1        TIIVISTELMÄ

1.1   Kaavaprosessin vaiheet

1.2   RantaosayleiskaavA

1.3   Rantaosayleiskaava toteuttaminen

2        LÄHTÖKOHDAT

2.1   Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1 Alueen yleiskuvaus

2.1.2 Luonnonympäristö

2.1.3 Rakennettu ympäristö

2.1.4 Maanomistus

2.2   Suunnittelutilanne

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

3        RANTAOSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1   Rantaosayleiskaavan suunnittelun tarve

3.2   Osallistuminen ja yhteistyö

3.2.1 Osalliset

3.2.2 Vireilletulo

3.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

3.2.4 Viranomaisyhteistyö

3.3   Rantaosayleiskaavan tavoitteet

4        RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1   Kaavan rakenne

4.2   Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

4.3   Aluevaraukset

4.4   Kaavan vaikutukset

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

4.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

4.4.3 Taloudelliset vaikutukset

4.4.4 Sosiaaliset vaikutukset

4.5   Kaavamerkinnät, määräykset ja kaavakartta

 

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamääräykset

Kaavakartta

Ote ajantasakaavasta

 

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista

Rautalammin kunta, Sonkari ja Kiesimän alueen rantaosayleiskaava

 

1         TIIVISTELMÄ

1.1     Kaavaprosessin vaiheet

Rantaosayleiskaavan muutos on lähtenyt vireille kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. 

 

Kunnanhallitus käsitteli asian 27.5.2002 ja päätti laatia alueelle rantaosayleiskaavan muutoksen.

 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.10.-14.11.2002 välisen ajan.

 

Kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen 20.1.2003 § 21 ja kunnanvaltuusto 30.1.2003 § 6.

1.2     Rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavan muutos koskee Rautalammin kunnan Viitaniemessä sijaitsevaa Pienihiekka -nimistä tilaa RN:o 7:10. Alue sijaitsee Viitaniemen luoteisrannalla rajoittuen Sonkarin vesistöön. Kaavamuutosalueen koko on n.12 ha.

1.3     Rantaosayleiskaava toteuttaminen

Rantaosayleiskaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

2         LÄHTÖKOHDAT

2.1     Selvitys suunnittelualueen oloista

2.1.1        Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue sijaitsee Sonkarin vesistön ja Riitunlammin välissä olevan Viitaniemen luoteisrannalla.

2.1.2        Luonnonympäristö

Alue sijaitsee Viitaniemen luoteisrannalla. Salakkaharjun maasto on monin paikoin louhuinen. Hiekkarantaa on länsirannalla sijaitsevassa Hiekkakaarteessa ja Pienihiekan rannalla. Pienihiekan länsipuolella on silokallio ja maisemassa näkyvä jäkäläinen siirtolohkare.

 

Kaava-alueen on metsä on vaihtelevaa. Vallitsevana on varttuvat havu- ja etenkin mäntymetsät. Pienihiekan luona on vanhaa pensoittuvaa peltoa.  Kasvillisuus on karuhkoa. Alueella ei ole tavattu uhanalaisia kasveja eikä eläimiä.

2.1.3        Rakennettu ympäristö

Kaava-alueen itäreunalla on yksi asuinrakennus. Muita ympäristössä olevia rakennuksia on kaava-alueen itäpuolella, Viitaniemen pohjoisrannalla.

2.1.4        Maanomistus

Kaava-alue on yksityisen omistuksessa.

2.2     Suunnittelutilanne

2.2.1        Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset

 

Suunnitelma

Hyväksymis-/ vahvistuspäivä

Sisä-Savon seutukaava

Ympäristöm. 21.6.2000

Rantaosayleiskaava

Kunnanvaltuusto hyv. 21.3.2001

Rakennusjärjestys

Kunnanvaltuusto hyv. 17.12.2001

 

Kunnanhallitus on päättänyt alueen kaavamuutoksesta. 27.5.2002 § 171.

 

3         RANTAOSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1     Rantaosayleiskaavan suunnittelun tarve

Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan Eero Rönkän aloitteesta. Rantaosayleiskaavassa Pienihiekka –tilalle on osoitettu kolme rakennuspaikkaa. Omistajien tarkoituksena on jakaa tila kolmeen yhtä suureen osaan, jolloin jokaiselle osakkaalle jää noin 4 ha:n alue.

3.2     Osallistuminen ja yhteistyö

3.2.1        Osalliset

Alueen suunnittelu koskettaa alueella asuvia ihmisiä. Seuraavassa luettelossa on listattu ne tahot, joiden oloihin tai etuihin suunnitelmalla on vaikutusta ja joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun:

 

1)   Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maanomistajat.

2)   Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset.

3)   Kunnan luottamuselimet

4)   Kunnan eri hallintokunnat

5)   Viranomaiset:

-  Pohjois-Savon Ympäristökeskus, Pohjois-Savon Liitto

3.2.2        Vireilletulo

Kunnanhallitus päätti 27.5.2002 §171 ryhtyä laatimaan rantaosayleiskaavan muutosta Pienihiekka -tilan 7:10 alueelle. Kaavamuutoksesta aiheutuneet kustannukset peritään maanomistajalta.

3.2.3        Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.10.-14.11.2002 välisen ajan. Lähinaapureille tiedotettiin kaavamuutoksesta kirjeellä. Kaavamuutosehdotuksesta ei ole esitetty muistutuksia.

 

Atro Oyj:ltä on pyydetty lausunto kaavamuutoksesta. Atro Oyj:llä ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutoksen suhteen.

3.2.4        Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksesta on pyydetty lausunnot. Pohjois-Savon liitolla ja Rautalammin kunnan Teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutoksen suhteen.

 

Pohjois-Savon ympäristökeskuksella ei ollut huomautettavaa kaavan sisältöön. Kaavaselostukseen on tarkennettu kaavamuutosalue ja tehty tarkennuksia tekstiin. Kaavamuutoksen alkuvaiheessa kaavanlaatija on käynyt puhelinkeskustelun kaavaprosessin kulusta Ympäristökeskuksen viranomaisen kanssa. Keskustelussa on todettu, että kaavamuutos on pieni ja se on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta, mistä syystä virallista neuvottelua ei pidetty tarpeellisena aloitusvaiheessa. 

 

Rantaosayleiskaavan muutoksesta on pidetty ehdotus vaiheen viranomaisneuvottelu Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa 10.01.2003. Pohjois-Savon ympäristökeskuksella ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutosehdotukseen.

3.3     Rantaosayleiskaavan tavoitteet

Rantaosayleiskaavanmuutoksen tavoitteena on siirtää yksi loma-asunnon rakennuspaikka Hiekkakaarre  -nimiselle alueelle. Kaksi rakennuspaikkaa jäisi nykyisille paikoille. Rakennuspaikkojen määrää ei ole tarkoitus muuttaa. Rakennuspaikan siirtäminen mahdollistaa tilan jakamisen kolmeen yhtä suureen osaan osakkaiden kesken.

4         RANTAOSAYLEISKAAVAN KUVAUS

4.1     Kaavan rakenne

Kaava-alueelle on osoitettu kolme rakennuspaikkaa sekä maa- ja metsätalousalue (M). Rakennusoikeutta ei ole lisätty.

4.2     Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Rantaosayleiskaavan toteutuminen mahdollistaa loma-asuntojen rakentamisen alueelle sopiville rakennuspaikoille sekä tilan jakamisen kolmeen yhtä suureen osaan osakkaiden kesken. Loma-asuntojen rakennuspaikat sijoittuvat kaava-alueen vieressä olevien rakennuspaikkojen yhteyteen ja niiden väliselle alueelle jää metsäalue.  Hiekkakaarteeseen siirretty rakennuspaikka liittyy etelärajastaan toiseen rakennuspaikkaa. Kyseisille rakennuspaikoille pystytään tekemään yhteinen tieyhteys.

4.3     Aluevaraukset

Koko kaava-alueen pinta-ala on 121 590 m2.

 

Kaavamerkintä RA tarkoittaa loma-asuntoaluetta. Alueiden pinta-ala on yhteensä 28 405 m2. Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 160 k-m2. Numero (-/1) osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.

 

Kaavamerkintä M tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueen pinta-ala on 93 240 m2. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. Loma-asutusta tai pysyvää asutusta ei saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 72§:n mukaiselle rantavyöhykkeelle. Rantavyöhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty A-, RM-, MA-, P- ja RA-alueille. Rantavyöhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksistä on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 136§:ssä.

4.4     Kaavan vaikutukset

4.4.1        Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Rakennuspaikan siirtäminen Hiekkakaarre –nimiselle alueelle ei vaikuta rakennettuun ympäristöön. Rakennuspaikat sijoittuvat viereisten alueiden loma-asuntoalueiden yhteyteen. 

 

Rakennuspaikkojen vesi- ja viemärihuolto toteutetaan yleismääräyksien ja  kunnan rakennusjärjestyksen sekä terveys- ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

4.4.2        Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Kaava ei muuta merkittävästi luonnonolosuhteita. Alueella ei ole luonto- ja maisema-arvoiltaan erittäin merkittäviä tekijöitä. Alueella ei ole tavattu uhanalaisia tai harvinaisia kasveja eikä eläimiä.

 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta kaukomaisemaan. Alueen rakentaminen ei muuta merkittävästi lähimaisemaa.

4.4.3        Taloudelliset vaikutukset

Rantaosayleiskaavan muutoksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Muutos mahdollistaa loma-asuntojen rakentamisen alueelle ja lisää alueen loma-asukkaiden määrää.

4.4.4        Sosiaaliset vaikutukset

Kaavamuutos ei vaikuta sosiaaliseen ympäristöön. Muutos helpottaa tilan jakamista osakkaiden kesken.

4.5     Kaavamerkinnät ja määräykset

Yleismääräyksissä on ohjeet jäte- ja vesihuollosta sekä yleiset ohjeet rakennusten ulkoasuun vaikuttavista seikoista.

 

Kaavamääräykset ovat liitteenä. Kaavamääräyksiin ei ole tehty muutoksia verrattuna vanhaan kaavaan.

 

 

 

Kuopiossa 19.03.2003

Suunnittelukeskus Oy

Kuopion toimisto

 

 

 

 

Timo Leskinen                                                                Virve Wright

Toimistopäällikkö, DI                                                    Arkkitehti