RAUTALAMMIN KUNTA

TOHOLAHDEN TEOLLISUUSALUEEN

ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

 

1.     HANKEKUVAUS

 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 104 JA 105 sekä lähivirkistys-, katu- ja yleisen tien aluetta. Kaavan muutoksen tarve on ilmennyt alueen yritysten, kunnan ja Savo-Karjalan tiepiirin välisissä neuvotteluissa.  Rautalammin kunnanhallitus on päättänyt kaavan muuttamisesta.

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa Koritien alueen  teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä turvaamalla yritysten laajennushankkeet ja toimivat liikenneyhteydet kantatielle.

2. OSALLISET

 

Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat alustavan tarkastelun perusteella ainakin seuraavat tahot:

 

·        Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat , kiinteistöyhtiöt ja yritykset.

·        Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset

·        Kunnan luottamuselimet

·        Kunnan eri hallintokunnat

·        Viranomaiset (Pohjois-Savon ympäristökeskus, Savo-Karjalan tiepiiri)

·        Muut yhteisöt (kuten Savon Voima Oyj)

3. SUUNNITTELUPROSESSI

 

Rautalammin kunta laadituttaa asemakaavan ja sen muutoksen sekä kaavanmuutokseen liittyvän Koritien ( Helmi Halttusentien) katusuunnitelmat Suunnittelukeskus Oy:llä.

 

Kaavan muutosprosessia on jo edeltänyt seuraavat työvaiheet:

·        Neuvottelu alueen liikennejärjestelyistä Savo-Karjalan tiepiirissä 6.9.2000. Neuvottelussa sovittiin Koritien ja Kantatien 69 liittymän siirtämisestä lännemmäksi, jolloin Morehouse Oy:n kuljetusongelmat saadaan tyydyttävästi ratkaistua.

·        Koritien alustavasta katusuunnitelmasta neuvoteltiin alueen yrittäjien kanssa Rautalammilla 22.9.2000. Neuvottelun jälkeen on jatkettu katusuunnittelua ja käynnistetty asemakaavan muutostyö.

 

Kaavatyö on tarkoitus laatia seuraavan rungon muotoisesti:

·        Kaavaluonnoksen laadinta

·        Osallisten 1. kuuleminen 

-    Valmisteluaineiston esittely ja luonnoksen esittely maanomistajille, yrittäjille ja rajanaapureille 26.10.2000.

-    luonnos nähtävillä kunnantoimistossa

-    lausuntopyynnöt hallintokunnilta

-    viranomaisneuvottelu 8.11.2000

·        Kaavaehdotuksen valmistelu

·        Kunnanhallituksen käsittely

·        Osallisten 2. kuuleminen ts. kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtäville (tavoite  tammikuu 2001)

-    tiedottaminen lehdissä ja kirjeitse niille jotka ovat luonnosvaiheessa tehneet huomauksia kaavasta.

-    ehdotus nähtävillä

-    lausuntopyynnöt viranomaisilta

·        Kunnanhallituksen käsittely

·        Kunnanvaltuuston hyväksyminen (tavoite talvi 2001)

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

 

Prosessin kussakin vaiheessa seurataan ja arvioidaan kaavasuunnitelman seuraavia ympäristövaikutuksia:

·        Vaikutusta luonnonympäristöön

·        Vaikutusta rakennettuun ympäristöön

·        Vaikutusta maisemaan

·        Taloudellisia vaikutuksia sekä

·        Sosiaalisia vaikutuksia

5. YHTEYSTIEDOT

 

Rautalammin kunnassa asiaa hoitaa:

Rakennusmestari Taisto Matilainen

PL 4, 77701 Rautalampi

puh. 6890 235 ja 0400-227 685

 

Kaavan laatijana toimii

Suunnittelukeskus Oy

Hannu Koskinen

Kuopionlahdenkatu 2 A, 70100 Kuopio

puh. 265 8624