[Kaavakartta] [Havainnekuva] [Kaavamääräykset] [Osallistumis- ja arviointisuunnitelma]
[Kuulutus nähtävilläolosta]
[Takaisin]

RAUTALAMMIN KUNTA
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 8. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2000 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

 

Sisällysluettelo:

1. PERUSTIEDOT
11. Suunnittelutilanne
12. Maanomistus
13. Rakennettu ympäristö
15. Luonnonympäristö
2. TAVOITTEET
3. ASEMAKAAVAN JA SEN MUUTOKSEN PERUSTEET
31. Yleisperustelu ja –kuvaus
33. Kokonaismitoitus
34. Rakennettu ympäristö
4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.  TOTEUTTAMINEN
6.  SUUNNITTELUVAIHEET
61.  Aloite
62. Suunnitteluvaiheet


Alueen määrittely:
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 104 ja 105 sekä lähivirkistysaluetta, katua ja yleisen tien aluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 104 ja 105 sekä lähivirkistysalueet, katu ja yleisen tien alueet.

Alueen sijainti:
Muutosalue sijaitsee Rautalammin Kirkonkylän kaava-alueen länsiosassa Toholahden alueella.

1. PERUSTIEDOT

11. Suunnittelutilanne

Muutosalue on Toholahden osayleiskaavassa, joka on vahvistettu ympäristökeskuksessa 1994,  varattu teollisuusalueeksi.
Muutettavat alueen asemakaava on  vahvistettu 13.11.1992.
Asemakaavan pohjakartta on hyväksytty 29.3.1983.

12. Maanomistus

Kaavoitettava alue pääosin kunnan omistuksessa. Teollisuustontit on vuokrattu yrityksille. Korttelin 104 eteläosa yksityisten teollisuusyritysten omistuksessa.

13. Rakennettu ympäristö

Korttelin 104 rakennuspaikalla 1 on autokoritehdas ja rakennuspaikalla 2 Morehouse Oy:n tuotantotilat. Korttelin 104 pohjoisreunalla olevat pienet teollisuushallit eivät ole enää yrityskäytössä.
Korttelissa 105 on useamman yrityksen käytössä oleva teollisuushalli. Hallissa toimii mm. konekorjaamo raskaille koneille, autokorjaamo, kylmälaitehuolto, metsäkoneurakoitsija. Halliin on muuttamassa myös maalausliike.
Teollisuusalueella on tällä hetkellä noin 55 työpaikkaa.
Alueen tiestö, vesihuolto ja sähköjohdot ovat valmiina. Koritien varrella on 20 kV:n muuntamo.

15. Luonnonympäristö

Korttelin 104 kantatien puoleisessa osassa ja itäpuolisella puistoalueella kasvaa nuorta koivikkoa. Puistoalueella kulkee valta-oja. Ojaan on muodostunut puiston keskelle pieni lampi.
Korttelin 105 kantatien puoleisessa osassa kasvaa kookasta havupuuvaltaista metsää.

2. TAVOITTEET

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa Koritien (ent. Helmi Halttusentien) alueen  teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä turvaamalla yritysten laajennushankkeet ja toimivat liikenneyhteydet kantatielle. Morehouse Oy:llä korttelissa 104 ja konekorjaamolla korttelin 105 rakennuspaikalla 2 on molemmilla vireillä  tuotantotilojen laajentamishankkeet. Teollisuushallien nykyiset toiminnot edellyttävät hallien suoraa jatkamista pohjoispäädyistä.  Hankkeita ei pystytä toteuttamaan ilman kaavan muutosta ja Koritien uudelleen rakentamista.
Kantatien 69 varteen on varauduttu sijoittamaan kevyen liikenteen väylä osayleiskaavan mukaisesti.

3. ASEMAKAAVAN JA SEN MUUTOKSEN PERUSTEET

31. Yleisperustelu ja –kuvaus

Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi. Osa itäpuolisesta puistosta on liitetty teollisuusalueeseen. Puiston supistamisesta ei koidu ongelmia alueen itäpuolella olevalle vanhainkodille. Suoja-alueen leveydeksi jää noin 200 metriä.
Koritien ja kantatien 69 liittymä on siirretty noin 150 metriä itään. Uusi liittymän paikka tekee mahdolliseksi Morehousen tuotantotilojen laajentamisen pohjoiseen ja turvalliset ja joustavat yhteydet kantatielle. Nykyisen liittymän käyttö ei ollut piha- ja tiealueiden suurten korkeuserojen takia mahdollista. Samoin uuden suoran liittymän saanti kantatielle ei onnistunut liikenneturvallisuussyitä.
Koritien linjausta on jouduttu alueen keskellä myös tarkistamaan, jotta kortteliin 105 suunnitellut laajennukset saadaan toteutettua.

32. Maanomistus

Maanomistusrajat on otettu huomioon kaavaratkaisussa ja kaava on tehty yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa.

33. Kokonaismitoitus

Asemakaavan kokonaiskerrosala on 14 070 k-m², joka ilmenee myös tilastolomakkeesta. Muutosalueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa kaikkiaan noin 1050 k-m2.

34. Rakennettu ympäristö

T  Teollisuusrakennusten korttelialue
Teollisuusrakennusten korttelialueen sisäinen rakenne, kerrosluku (II) ja tehokkuus (0,30) on säilytetty entisenä. Korttelin 104 rakennuspaikkaa 2 on suurennettu Morehouse Oy:n tarpeita vastaavaksi. Kortteli 105 on hieman laajentunut Koritielle päin.
Havaintokuvassa on esitetty eräs vaihtoehto korttelialueen  tulevasta rakentamisesta.

VL Lähivirkistysalueet
Teollisuusalueen itäpuolella olevalla virkistysalueella on merkitystä suojaviheralueena. Alueen halki kulkevaan valtaojaan on tarkoitus muodostaa patoamalla ja kaivamalla pieni lampi, joka parantaa alueen yleisilmettä ja tekee mahdolliseksi yritysten edustustilojen sijoittamisen lammen rannalle.

Katualueet ja yleisen tien alueet
Kantatien 69 liikennealueen rajaus vastaa tietoimituksen rajoja. Liikennealuetta on jouduttu hieman laajentamaan rakennetun linja-autopysäkin kohdalla. Laajennus perustuu tietoimituksen rajauksiin. Uuden liittymän kohdalla oleva linja-autopysäkki siirretään poistuvan liittymän paikalle, jossa se palvelee paremmin mahdollisia käyttäjiä.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavoitetut uudet rakennuspaikat ovat liitettävissä oleviin vesi- ja viemäriverkkoihin.
Alueen keskellä oleva muuntamo ja sähkölinjavaraus on säilytetty ennallaan.

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Ympäristövaikutukset

Kantatien varrelta joudutaan kaatamaan nuorta koivikkoa uusien katulinjausten takia. Kaava-alueen itäpuolelle jää kuitenkin laaja yhtenäinen viheralue, josta osaa on kehitetty eri puulajia kasvavaksi arboretum-alueeksi. Viheralue toimii myös vanhainkodin ja teollisuusalueen välisenä suoja-alueena.
Vihervyöhykkeelle rakennettava lampi syntyy penillä toimenpiteillä. Lammen rakentamisella saadaan parannettua kookkaiden penkereiden ala-alapuolelle sijoittuvan viheralueen yleisilmettä ja käyttömahdollisuuksia.

Yhdyskuntavaikutukset

Kaavan muutoksella parannetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja turvataan niiden laajentaminen. Vireillä olevat laajennushankkeet synnyttävät alueelle lähivuosina noin 15 uutta työpaikkaa.

Taloudelliset vaikutukset

Hankkeesta koituu kunnalle kustannuksia. Koritien jatkaminen sekä uuden liittymän ja linja-autopysäkin rakentaminen kantatielle maksavat yhteensä noin 0,5 mmk.

5.  TOTEUTTAMINEN

Koritien rakentaminen alkaa syksyllä 2000 maaleikkauksilla ja täyttötöillä. ja katu valmistuu kesällä 2001.
Molempien vireillä olevien teollisuushallien laajennusten rakennustyöt alkavat keväällä 2001.

6.  SUUNNITTELUVAIHEET

61.  Aloite

Neuvottelu alueen liikennejärjestelyistä on pidetty Savo-Karjalan tiepiirissä 6.9.2000. Neuvottelussa sovittiin Koritien ja Kantatien 69 liittymän siirtämisestä lännemmäksi, jolloin Morehouse Oy:n kuljetusongelmat saadaan tyydyttävästi ratkaistua.
Koritien alustavasta katusuunnitelmasta neuvoteltiin alueen yrittäjien kanssa Rautalammilla 22.9.2000. Neuvottelun jälkeen on jatkettu katusuunnittelua ja käynnistetty asemakaavan muutostyö.

62. Suunnitteluvaiheet

Maastokäynti alueelle on tehty 22.9.2000.
Maastokäynnin ja katusuunnitelmasta käydyn neuvottelun jälkeen on Koritiestä laadittu tarkemmat suunnitelmat, joista on neuvoteltu tiepiirin edustajien kanssa.
Kaavaluonnokset valmistuivat 23.10.2000.
Valmisteluaineistoa ja kaavaluonnosta on esitelty alueen maanomistajille, yrittäjille sekä Koritien varren asuntoyhtiöiden edustajille 26.10.2000.
Kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 6.11.2000.
Asemakaavan muutosta on esitelty ympäristökeskuksessa 8.11.2000.

Kuopiossa  9. päivänä marraskuuta 2000.

 

SUUNNITTELUKESKUS OY
Kuopion toimisto

 

Hannu Koskinen
DI , suunnittelupäällikkö